Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe de gemeente Maasgouw omgaat met persoonsgegevens. Bij het verwerken van persoonsgegevens wordt Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gevolgd.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een natuurlijk persoon. Een voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een adres, maar ook een e-mailadres of een kenteken kan een persoonsgegeven zijn. Gemeente Maasgouw verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een deel van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Burgerservicenummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN
 • Etc.

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt voor o.a. de volgende doelen:

 • Gemeente Maasgouw verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen kunnen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang, en publiekrechtelijke taak.
 • Het verzenden van digitale nieuwsbrieven
 • Het verzenden van een online formulier
 • Het online maken van een afspraak

Bewaartermijn

Gemeente Maasgouw zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden

Gemeente Maasgouw verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gemeente Maasgouw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Gemeente Maasgouw neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Rechten

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, zover dit wettelijk mag. Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Kijk op  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten voor meer informatie over uw rechten.

Privacybeleid

Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen de gemeente omgaan kunt u vinden in ons privacy beleid (pdf, 711 KB). Een overzicht van alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de gemeente staat in het register van verwerkingen die u op aanvraag kunt inzien .

Menu